July 2, 2020

25 ก.พ. 2558 – อุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ เดินทางเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นช่องทางเข้าออกที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าของไทยและภูมิภาคนี้ อุปทูตเมอร์ฟีได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงที่สำคัญระหว่างสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง, Customs and Border Protection หน่วยงานป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ กรมศุลกากรไทย, และ กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ อาทิเช่น โครงการ Megaports Initiative Project และ Container Security Initiative เป็นต้น เพื่อปกป้องวงจรการขนส่งสินค้าออกทางทะเลและต่อต้านการก่อการร้ายด้วยนิวเคลียร์

ทั้งนี้ อุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ ได้รับชมการสาธิตการตรวจจับรังสีที่มาในตู้คอนเทนเนอร์ ณ Central Alarm Station ของโครงการ Megaports Initiative Project ในท่าเรือแหลมฉบังด้วย

– พงษ์ชรัชต์ –

 

ต้อนรับอุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ

 

ต้อนรับอุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ

ต้อนรับอุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ

 

ต้อนรับอุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ

ต้อนรับอุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ

 

ต้อนรับอุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ

ต้อนรับอุปทูตดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ

 

 

 

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam