October 27, 2021

Customs Vocabularies Vol.2 (May 2017)

May 20, 2017 0

Customs Vocabularies ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 คำศัพท์เกี่ยวกับงานศุลกากรเดือนนี้ขอเสนอ 20 คำศัพท์แนวลุยๆ ภาคสนาม หน่อยครับ อาจจะดูยากไปนิดนึง แต่งานศุลกากรถือเป็นงานระหว่างประเทศเพราะต้องตรวจสอบสินค้าที่ผ่านเข้าออกราชอาณาจักร จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพบแต่ฉลากหรือหีบห่อภาษาไทย การที่เรารู้ศัพท์ภาษาอังกฤษย่อมเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าและยังสามารถรักษาชีวิตตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัย ตามที่เคยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐ (U.S. Customs and Border Protection) ได้กล่าวไว้ว่า ...

Read More

สทบ. จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในโครงการ Megaports Initiative 18-21.04.2017

Apr 18, 2017 0

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในตู้สินค้า ณ ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ (Megaports Initiative) ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี วิธีป้องกันอันตรายจากรังสี รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย โดยมีทีมฝึกอบรม Megaports จากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในโครงการอบรม Megaports ...

Read More