July 2, 2020

กรมศุลกากรได้จัดฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise) ครั้งที่ 3 โครงการ Megaports Initiative หรือ FTX2016 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2559 เพื่อทบทวนขั้นตอนการทำงานเมื่อตรวจพบการลักลอบขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี โดยมี สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้แทนกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ โดยมีทีมฝึกอบรมโครงการ Megaports จากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

 

 

โครงการ Megaports Initiative เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทย และสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องปราม ตรวจจับ และสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ผิดกฎหมายผ่านท่าเรือแหลมฉบัง มิให้นำไปใช้ในการก่อการร้าย โดยสหรัฐอเมริกาได้ติดตั้งระบบตรวจจับกัมมันตรังสี ที่ท่าเรือแหลมฉบัง และดำเนินงานเต็มรูปแบบตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 โดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจจับกัมมันตรังสี ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาได้ส่งมอบระบบตรวจจับกัมมันตรังสีทั้งระบบให้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมศุลกากรตั้งแต่ 1 เมษายน 2557

 

ภาพและข่าวโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

 

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam