September 26, 2021

กรมศุลกากร อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าภาษีอากรให้ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่อาจชำระค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วน แนะนำเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการ” ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560

 

นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร จัดทำ“โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ” โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่อาจชำระค่าภาษีอากรไม่ครบถ้วน ได้ทบทวนตนเองตามประเด็นข้อสงสัยที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหนังสือแจ้งให้ทราบ เพื่อจะได้ไปชำระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วนด้วยความสมัครใจตามประเด็นที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ หากไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ากระทำการโดยทุจริต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคดีโดยการผ่อนผันการปรับ และไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าอากรที่นำมาชำระ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถชำระได้ที่สำนักตรวจสอบอากรกรมศุลกากร โดยไม่ต้องไปดำเนินพิธีการตามท่าหรือที่ต่างๆ

 

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการตรวจสอบผู้ประกอบการด้วยวิธีสมัครใจ (Voluntary Audit) หรือดำเนินการตามโครงการครั้งก่อนแล้ว (เว้นแต่เป็นประเด็นใหม่) และผู้ประกอบการที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยลักลอบหนีศุลกากร หรือมีเจตนาทุจริตอันปรากฏพยานหลักฐานชัดแจ้งในการหลีกเลี่ยงอากร หรือนำเข้าสินค้าอันเป็นของต้องห้าม ต้องกำกัด หรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ตรวจค้น หรือถูกดำเนินคดีในความผิดทางศุลกากร โดยหน่วยงานอื่น เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สำนักตรวจสอบอากร กรมศุลกากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักตรวจสอบอากรให้ทบทวนการชำระค่าภาษีอากรหากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ต้องยื่นหนังสือขอขยายเวลาดำเนินการมายังสำนักตรวจสอบอากร เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ โครงการฯ จะสิ้นสุด ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักตรวจสอบอากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6702, 02-667-7016 และ 02-667-7084

 

No Comments

Leave a Comment

Protected by WP Anti Spam