November 26, 2020

กรมศุลกากรขยายเวลา โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ ถึงสิ้นปี 60

Feb 21, 2017 0

กรมศุลกากร อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าภาษีอากรให้ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่อาจชำระค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วน แนะนำเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการ” ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560   นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร จัดทำ“โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ” โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่อาจชำระค่าภาษีอากรไม่ครบถ้วน ได้ทบทวนตนเองตามประเด็นข้อสงสัยที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหนังสือแจ้งให้ทราบ เพื่อจะได้ไปชำระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วนด้วยความสมัครใจตามประเด็นที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ หากไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ากระทำการโดยทุจริต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคดีโดยการผ่อนผันการปรับ ...

Read More